Objavi događaj Postani član

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) i članka 15. Statuta Udruge Hrvatskog saveza za yogu, Skupština Udruge Hrvatskog saveza za yogu, na sjednici održanoj dana  19.06.2022. godine donijela je

STATUT HRVATSKOG SAVEZA ZA YOGU I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Statut sadrži odredbe o: nazivu i sjedištu Hrvatskog saveza za yogu (u nastavku teksta: Savez), zastupanju, izgledu pečata Saveza, području djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima, djelatnostima kojima  se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, način  osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva te pravima, obvezama, odgovornosti i stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanju skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, teritorijalnom djelovanju udruge, te znaku udruge i njegovu izgledu.

RODNA NEUTRALNOST

Članka 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu i drugim aktima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 3.

Puni naziv Saveza je: HRVATSKI SAVEZ ZA YOGU
Pored punog naziva rabi se skraćenica: HSY
Pored naziva na hrvatskom jeziku, Savez može rabiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi: CROATIAN YOGA FEDERATION.
Skraćeni naziv Saveza na engleskom jeziku jest: CYF.
Sjedište Saveza je u Zagrebu, Martićeva 45.
Savez djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 4.

Savez ima svojstvo pravne osobe bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Savez se upisuje u Registar udruga RH pri Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za opću upravu. Savez za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 5.

Savez ima pečat i znak.

Pečat Saveza je okruglog oblika promjera 30 mm koji je obodno ispisan u gornjem dijelu s punim nazivom Saveza na hrvatskom jeziku, u donjem dijelu s punim nazivom Saveza na engleskom jeziku. U sredini pečata nalazi se znak Saveza. Pečat se izrađuje u 2 primjerka.
Odluku o promjeni pečata donosi Upravni odbor Saveza.
Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Saveza ovlašteni su za upotrebu pečata, a predsjednik i tajnik za čuvanje pečata.

Znak Saveza je okruglog oblika, obodno ispisan u gornjem dijelu s punim nazivom Saveza na hrvatskom jeziku, u donjem dijelu s punim nazivom Saveza na engleskom jeziku, a u sredini je stilizirana osoba u yoga položaju (padmasana).

Odluku o promjeni pečata donosi Upravni odbor.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Saveza ovlašteni su za upotrebu pečata, a predsjednik i tajnik za čuvanje pečata.

Članak 6

Savez zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Saveza,

II

PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Savez sukladno ciljevima djeluje na području zdravog načina života i osobnog razvoja.

Članak 8.

Savez je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja yoge i stručnosti yoga učitelja u Hrvatskoj, te u cilju promicanja i osvještavanja o kvalitetnijem načinu života općenito sa svrhom očuvanja i poboljšanja cjelovitog zdravlja; tjelesnog, emocionalnog, umnog, socijalnog i duhovnog.

Članak 9.

Ostvarivanje ciljeva iz članka 7. ovog Statuta Savez ostvaruje sljedećim djelatnostima:

 • Donošenje deklaracije o yogi
 • Utvrđivanje i podržavanje stručnosti i kvalitete yoga učitelja u Hrvatskoj
 • Utvrđivanje standarda i metodologije izobrazbe učitelja yoge
 • Promicanje yoge u Hrvatskoj
 • Organizacija aktivnosti kojima potiče svoje članove na kvalitetan i stručan rad u svrhu ostvarivanja cilja Saveza utvrđenim ovim statutom u skladu sa Zakonom
 • Ostvarivanje suradnje s domaćim i inozemnim udrugama
 • Obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno Zakonu.

Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka mogu se obavljati kao gospodarske djelatnosti.

Gospodarske djelatnosti Savez može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno Statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.

Za obavljanje gospodarskih djelatnosti za koje posebni propisi ne dopuštaju da iste obavlja udruga, ali nisu zabranjene, a u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom, Savez  mora osnovati trgovačko društvo ili drugi gospodarski subjekt, sukladno propisima kojima se uređuje njihovo osnivanje, te će kroz taj gospodarski subjekt obavljati gospodarsku djelatnost nakon zadovoljavanja  posebnih zakonskih  propisa.

9.(1) DEKLARACIJA O YOGI

Yoga je drevno znanje o duhovnoj, a potom i tjelesnoj disciplini. Yoga nema obilježja natjecateljskog niti rekreativnog sporta. Ona pridonosi prirodnosti čovjeka i podržava osobu na svim područjima života. Pozitivni učinci potvrđeni su mnogobrojnim psihološkim, fiziološkim, sociološkim i ekološkim istraživanjima.

Osnovni pojmovi i načela yoge sadržani su u temeljnom tekstu filozofskog sustava yoge, Yoga Sutrama, koji se pripisuje mudracu Patanjaliju. U ovom zapisu yoga se određuje na sljedeći način: „Yoga je zaustavljanje vrtloženja svijesti“ (Y.S., 1.2), što se nadalje tumači: „Tada promatrač (subjekt svijesti) ostaje u vlastitu liku (naravi)“ (Y.S., 1.3). To znači da yoga služi samospoznaji.

Sustav yoge obuhvaća niz meditativnih vježbi, a s vremenom su se u njoj razvile i mnogobrojne tehnike nadzora nad disanjem i tijelom.

Yoga se razvila u Indiji zbog čega se služi tradicionalnim indijskim pojmovljem. Njene metode su univerzalne i mogu se uskaditi s kulturološkim, religijskim, nacionalnim i tradicijskim značajkama svake sredine, a može prenositi svoju metodu i tehnike i tako da nadiđe sve te razlike. Yoga može ostvariti jedinstvo različitosti i usklađivati sve vidove života, te se stoga uspješno primjenjuje diljem svijeta.

Kako bi se yoga ispravno i stručno primjenjivala, potrebno je dobro i kvalitetno obrazovati učitelje yoge prema međunarodno priznatim standardima. Hrvatski savez za yogu surađivat će sa svim relevantnim međunarodnim institutima i savezima u cilju obrazovanja, provjere i potvrde stručnosti učitelja yoge kako bi se yoga ispravno i znalački poučavala u Hrvatskoj za dobrobit svih ljudi.

9.(2) UTVRĐIVANJE I PODRŽAVANJE STRUČNOSTI I KVALITETE YOGA UČITELJA U HRVATSKOJ

Standarde za utvrđivanje stručnosti i kvalitete yoga učitelja u Hrvatskoj donosi Odbor za utvrđivanje standarda i kvalitete yoga škola i yoga učitelja, a koordinira Upravni odbor Hrvatskog saveza za yogu.

9.(3) UTVRĐIVANJE I PODRŽAVANJE STRUČNOSTI I KVALITETE YOGA ŠKOLA I EDUKACIJSKIH PROGRAMA U HRVATSKOJ

Utvrđivanje standarda i metodologije izobrazbe učitelja yoge utvrđuje Odbor za utvrđivanje standarda i kvalitete yoga škola i yoga učitelja, a koordinira Upravni odbor Hrvatskog saveza za yogu.

9.(4) PROMICANJE YOGE U HRVATSKOJ

 • organiziranje predavanja, “okruglih stolova”, seminara, savjetovanja, kongresa, festivala i drugih stručnih skupova s ciljem promicanja yoge u društvu
 • objedinjavanje i koordiniranje aktivnosti centara za yogu u Hrvatskoj. Pružanje stručne podrške
 • promicanje zdravog, svjesnijeg i kvalitetnijeg načina života kod odraslih i djece kroz predavanja, radionice i konferencije
 • izdavanje publikacija, brošura, časopisa, knjiga, udžbenika te audio i video materijala o yogi
 • suradnja s drugim istovrsnim ili sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu
 • suradnja s znanstvenim institucijama u cilju znanstvene potvrde učinkovitosti yoge te informiranje šire javnosti o utjecaju yoge na fizičko i psihičko zdravlje.
 • poticanje i financiranje nezavisnih istraživanja mjerljivih zdravstvenih učinaka yoge na psihofizičko zdravlje, posebno u preventivnoj primjeni
 • suradnja s kineziološkim i zdravstvenim fakultetima te Zavodima za javno zdravstvo.

Članak 10.

Rad Saveza je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Saveza pisanim izvješćem putem elektronske pošte i putem javnog priopćavanja. Članovi se o radu Saveza obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Saveza.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Saveza i izvještavati javnost o radu tih tijela i Saveza.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Savez može izdavati svoje glasilo u skladu sa Zakonom. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

Savez po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno Zakonu.

Javnost se iznimno može isključiti ako se radi o poslovnoj tajni i u slučajevima određenim ovim Statutom ili općim aktima Udruge.

III

ČLANOVI SAVEZA, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 11.

Svaka fizička i pravna osoba može postati članom udruge, sukladno Zakonu i Statutu. Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Osobe bez poslovne sposobnosti mogu postati članovi Udruge, za koje pristupnicu potpisuje skrbnik. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Udruge bez prava odlučivanja.

Članak 12.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, nominalno i počasno.

12.(1) REDOVNO ČLANSTVO

Redovitim članom Saveza, sukladno statutu, može postati svaka fizička osoba (certificirani yoga učitelj) koja je zainteresirana za rad u savezu i koja potpiše pristupnicu kojom prihvaća Statut i opće akte Udruge.

Redovitim članom Saveza mogu postati i pravne osobe (yoga centar ili škola) koja se bavi yogom te je zainteresirana za rad u Savezu i koja potpiše pristupnicu kojom prihvaća Statut i opće akte Saveza.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Saveza podnosi zahtjev za prijavu u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo. Članom udruge postaje se upisom u popis članova Udruge. U popisu članova upisuje se osoba za koje je Upravni odbor donio odluku o prijemu u članstvo i koja je uplatila članarinu.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Saveza, te poštivanju odredbi statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Saveza.

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu čiju visinu i način plaćanja određuje Upravni odbor.

12.(2) NOMINALNO ČLANSTVO

Nominalni članovi su sve druge poslovno sposobne pravne i fizičke osobe koje su aktivne u yogi. Nominalni članovi biraju među sobom jednog predstavnika koji ih zastupa jednim glasom na skupštini.
Osobe bez poslovne sposobnosti mogu postati nominalni članovi Saveza, za koje pristupnicu potpisuje roditelj, staratelj ili zakonski zastupnik.
Pravna i fizička osoba koja želi postati nominalnim članom Saveza to postaje potpisom pristupnice kojom prihvaća Statut i opće akte Saveza. Nominalni članovi Saveza plaćaju godišnju članarinu čiju visinu i način plaćanja određuje Upravni odbor.

Članak 13.

Počasnim članom Saveza može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Saveza. Odluku o imenovanju u počasno članstvo donosi Upravni odbor. Počasni član ne plaća članarinu.

Članak 14.

U Savezu se vodi popis redovnih članova za koji je zadužen tajnik  Savez.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke:

 • o osobnom imenu (nazivu)
 • OIB-u
 • datumu rođenja
 • datumu pristupanja udruzi
 • kategoriji članstva
 • datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 15.

Članovi upravljaju Savezom neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika u tijelima Saveza, na način propisan statutom.

Prava i obaveze članova:

 • plaćanje članarine
 • bavljenje aktivnostima Saveza
 • zalaganje za promicanje ciljeva Saveza
 • slijeđenje moralnog kodeksa yoge
 • očuvanje i podizanje ugleda Saveza
 • izvršavanje preuzetih obaveza
 • sudjelovanje u izborima tijela Saveza
 • bivanje obaviještenima o radu Saveza i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju
 • aktivno sudjelovanje u izvršavanju ciljeva Saveza i doprinošenju ostvarivanju njegovih djelatnosti
 • davanje prijedloga, mišljenja i primjedbi na rad Saveza i njegovih tijela
 • pridržavanje odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Saveza.

Članak 16.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju ukoliko povrijede svoje članske dužnosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Povrede članskih dužnosti utvrđuje, stegovni postupak provodi i mjere izriče stegovno povjerenstvo. Stegovni postupak može pokrenuti Upravni odbor Udruge  ili 1/3 članova Udruge.

U svakom pojedinom slučaju Skupština  imenuje Stegovno povjerenstvo od tri člana.

Član Stegovnog povjerenstva ne može biti osoba protiv koje se vodi stegovni postupak.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih dužnost, težina povrede i šteta nastalih Savezu. Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova udruge koji donosi Skupština Saveza.

Stegovno povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova ako je sjednici nazočna većina članova.

Stegovno povjerenstvo članovima Udruge može izreći stegovne mjere sukladno posebnom općem aktu i to:
– opomenu
– prijedlog za isključenje iz članstva.

Članak 17.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom postojanja Udruge,
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
 • isključenjem iz članstva,
 • smrću člana.

Članak 18.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenim članovima, ili ne plati godišnju članarinu do isteka tekuće godine. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna.

IV

TIJELA SAVEZA

Članak 19.

Tijela Saveza su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik Saveza
 • Dopredsjednik Saveza
 • Tajnik
 • Likvidator

Članovi Upravnog odbora biraju se i opozivaju prema odredbama ovoga Statuta. Konstituirajuća sjednica izbornih tijela mora se održati u roku od 15 dana od dana izbora. O radu sjednica tijela Saveza vodi se zapisnik koji se trajno čuva, a potpisuju ga predsjednik i zapisničar.

SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom, a čine je svi redovni članovi Saveza,   predstavnik pravne osobe koja je član Saveza, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe te jedan predstavnik nominalnih članova.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Redovna skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.
Izborna skupština održava se svake 4 godine.
Izvanredna skupština održava se prema potrebi.

Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu skupštinu na vlastitu inicijativu kad ocijeni potrebnim, na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja redovnih članova udruge ili na zahtjev Upravnog odbora uz pismeno obrazloženi razloga sazivanja izvanredne skupštine, s tim da se odmah pismeno predloži dnevni red.

Ako predsjednik Udruge u roku od 30 dana od dana podnesenog prijedloga ne sazove izvanrednu skupštinu na zahtjev predlagatelja iz prethodnog stavka, sazvat će je predlagatelj.

U slučaju ostavke ili smrti predsjednika, Skupštinu saziva dopredsjednik Udruge.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva osoba ovlaštena za zastupanje udruge upisana u Registar udruga ili 1/3 redovnih članova Udruge.

Na izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 21.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge obavještavanjem članova o održavanju sjednice Skupštine na prikladan način najmanje 15 dana prije održavanja sjednice. Obavijest o održavanju Skupštine sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uvid u materijale o pitanjima koja su na dnevnom redu članovima se omogućuje u prostorijama Udruge.

Predsjednik je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština. U radu Skupštine mogu sudjelovati kao gosti predstavnici državnih tijela, saveza i drugih udruga, bez prava odlučivanja.

Skupštinu vodi predsjednik Saveza,  a u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika i dopredsjednika, Skupštinu vodi Radno predsjedništvo od 3 člana koje bira Skupština.

Na sjednici Skupštine raspravlja se i odlučuje isključivo o pitanjima navedenim u dnevnom redu potvrđenom od skupštine. O radu sjednice tajnik vodi zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Saveza.

 Članak 22.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovina članova skupštine. Ako Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je prisutna najmanje jedna trećina članova Skupštine. Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluke o promjeni statuta, statusnim promjenama i prestanku Saveza Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova skupštine.

Članak 23.

Skupština Udruge:

 • usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora,
 • bira i opoziva likvidatora,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • donosi odluku o prestanku postojanja udruge, promjeni naziva i sjedišta,
 • rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Članak 24.

Upravni odbor ima 5 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine. Predsjednik i Dopredsjednik po svom položaju članovi su Upravnog odbora i  i tri člana Saveza.

24.(1) UPRAVNI ODBOR

 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune drugih akata koje donosi Skupština,
 • utvrđuje prijedlog plana rada i prijedlog financijskog plana za slijedeću kalendarsku godinu,
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu i godišnji financijski izvještaj za prethodnu kalendarsku godinu,
 • odlučuje o visini članarine
 • odlučuje o korištenju dobiti,
 • rukovodi radom Saveza između dviju sjednica Skupštine
 • brine se o informiranju članstva i javnosti,
 • odlučuje o obavljanju dopuštenih djelatnosti
 • odlučuje o primanju novih članova i isključenju u prvom stupnju,
 • odlučuje o korištenju imovine Saveza
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta i pečata,
 • imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata
 • zauzima se za stjecanje novčanih i sličnih sredstava za rad Udruge,
 • odlučuje o banci s kojom će Savez poslovati,
 • osniva i koordinira odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Saveza
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

 Članak 25.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donese se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

Članak 26.

Upravni odbor i predsjednika Saveza Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sustav birani.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad skupštini.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 27.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.

Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Udruge na vrijeme od 4 godine.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koja su osnovana i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Članak 28.

Predsjednik Saveza osigurava  pravilan i zakonit rad Saveza, a bira  ga  Skupština na vrijeme od 4 godine, s tim da može biti biran više puta zaredom.

Predsjednik Saveza u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje Udruge je:

 • odgovoran za zakonitost rada Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drugačije propisano,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Saveza,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Saveza.

PREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 29.

Predsjednik Udruge ujedno je predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora Saveza.
Predsjednik Saveza

 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Udruge i Upravnog odbora, i predlaže dnevni red sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
 • provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Saveza između dviju sjednica Skupštine
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana,
 • imenuje komisije i radna tijela Saveza te im određuje zadatke
 • brine se o informiranju javnosti s radom Skupštine Saveza
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Upravni odbor.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik.

 Članak 30.

Udruga ima dopredsjednika kojega bira Skupština na vrijeme od 4 godine. Dopredsjednik pomaže predsjednika Udruge u njegovu radu i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik i Upravni odbor.

TAJNIK

Članak 31.

Tajnik Udruge:

 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
 • brine se o urednom vođenju registra članova,
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
 • vodi i čuva arhivu Saveza te
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Saveza.

LIKVIDATOR

Članak 32.

Savez ima likvidatora koji može biti fizička ili pravna osoba kojeg imenuje Skupština.

Likvidator ne mora biti član Saveza i zastupa Savez u postupku likvidacije.

Likvidator  ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Saveza u postupku likvidacije u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

Likvidator Saveza zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar  udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka  likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 33.

U postupku likvidacije, likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu Saveza
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
 • utvrditi ostalu imovinu Saveza te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Savezu,
 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Saveza nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Likvidator je dužan provesti postupak likvidacije sukladno odredbama ovog Statuta i zakona.

Članak 34.

Likvidator će biti opozvan od strane Skupštine:

 • na osobni zahtjev
 • ako je u sukobu interesa
 • ako je likvidator pravna osoba te je prestala djelovati i
 • u slučaju smrti.

U slučaju opoziva likvidatora skupština na istoj sjednici imenuje novog likvidatora te podnosi zahtjev nadležnom Uredu za upis promjena u registar udruga RH

O visini naknade likvidatoru za provođenje likvidacijskog postupka odlučuje skupština u sklopu odluke o prestanku udruge.

V

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 35.

Imovinu Saveza čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Savez ostvaruje od:

 • novčana sredstva stečena uplatom članarine,
 • dobrovoljni prilozi i darovi, donacije i dotacije
 • sredstva dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Saveza,
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • financiranjem programa i projekata Saveza iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prav

Savez može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom. O raspodjeli novčanih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 36.

Ako Savez provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, najmanje jednom godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti  davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Naprijed prikupljena sredstva Savez može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

Članak 37.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Saveza članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnostima Saveza i na nagradu. O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor u skladu sa Zakonom.

Članak 38.

Savez je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog  poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Financijska godina udruge počinje 01. siječnja a završava 31. prosinca iste godine.

VI

NADZOR

Članak 39.

Članovi Saveza sami nadziru rad Saveza.

Ako član Saveza smatra da je Savez povrijedio Statut ili drugi opći akt Saveza, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Saveza, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Saveza.

VII

STATUSNE PROMJENE

Članak 40.

Odlukom Skupštine  Saveza se može pripojiti, spojiti i podijeliti.

O statusnim promjenama odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova  Skupštine.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom ili savezom čija financijska izvješća  iskazuju negativan rezultat.

VIII

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 41.

Inicijativu za donošenje, te za izmjenu i dopune Statuta mogu dati:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Predsjednik,
 • 1/3 redovnih članova Udruge

Nacrt Statuta priprema Upravni odbor i dostavlja članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i primjedaba s time da u roku od 10 dana po prijemu nacrta obavijeste Upravni odbor o primjedbama mišljenjima. Razmotrivši dospjele primjedbe i mišljenja, Upravni odbor utvrđuje prijedlog Statuta koji dostavlja Skupštini na usvajanje.

Tumačenje odredaba  Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 42.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu određena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje drugih općih akata Udruge daje Upravni odbor.

IX

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 43.

Sporove između članova Saveza ili sukob interesa unutar Saveza članovi se obvezuju riješiti mirenjem ili putem arbitraže.

Skupština će donijeti Pravilnik kojim će pobliže urediti način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza.

X

PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA

Članak 44.

Razlozi za prestanak postojanja Saveza jesu:

 • odluka Skupštine o prestanku Saveza,
 • pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju Saveza,
 • pokretanje stečajnog postupka,
 • na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Saveza, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Saveza dvotrećinskom većinom glasova  nazočnih članova  Skupštine Saveza.

XI

RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA

 Članak 45.

U slučaju prestanka postojanja Saveza imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno statutu.

Ostatak financijskih sredstava koja je Savez primio iz javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja Saveza, vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Ako se u slučaju prestanka postojanja Saveza iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Saveza koji je udruga odredila svojim Statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Saveza.

IX

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Sva unutarnja pitanja koja nisu regulirana ovim statutom, a zahtijevaju podrobnu raspravu riješit će se posebnim općim aktom koji donosi Skupština Udruge.

Članak 47.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Saveza.
Tumačenje drugih akata Saveza daje Upravni Odbor.

Članak 48.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog Saveza za Yogu od  26.09.2015. godine.

Članak 49.

Ovaj Statut stupa na snagu 8 dana od dana donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga kod ureda državne uprave grada Zagreba.

U Zagrebu, 19.06.2022. god.

PREDSJEDNICA SAVEZA

Izabela Marić

Pretraži registar članova

Prijavi se na naš newsletter